top of page

תנאי הרשמה

הנרשם למחנה יהיה בטווחי גילאים 9-15 בלבד (אלא אם כן קיבל אישור מיוחד בכתב מהנהלת המחנה) ויקבל על עצמו את "כללי ההתנהגות במחנה" כמפורט בסעיף הבא (להלן: "החניך"). החניך יגיע למחנה כשבריאותו תקינה. 

ההרשמה מותנית במילוי כל הטפסים, ובהסדרת התשלום. 

כללי התנהגות במחנה

החניכים והורי החניכים מקבלים על עצמם את "כללי ההתנהגות במחנה" וכן את תנאי ההרשמה והתנאים לביטולה וכן את נוהג הביקורים במהלך המחנה כדלהלן: פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, מינית, חברתית או אחרת, בחניכי המחנה ו/או בצוות המחנה ו/או בבעלי חיים המצויים בסביבת המחנה אסורה. הרס או פגיעה בטבע, בסביבה או במבנים או בציוד השייך למחנה או למי מחניכי המחנה אסורה בהחלט. מובהר בזאת מפורשות כי חניך שיגרום בזדון להרס או פגיעה ברכוש יהיו הוריו ו/או מי מהם אחראים לפיצוי ו/או שיפוי המחנה בגין הנזק שנגרם שאינו תוצאה של שימוש רגיל וסביר מצד החניך ברכוש.

החניך ישמע להוראות צוות המחנה בכל זמן והתנהגותו לא תדרשו השגחה ופיקוח שהינם מעל לרמה סבירה המתאפשרת ע"י צוות סביר.

החניך והורי החניך מתחייבים לשתף את הנהלת המחנה בכל מצב אישי, בריאותי, התנהגותי ו/או אחר שייתכן ויהיה רלוונטי ו/או ישפיע על התנהגות והחניך במהלך שהייתו במחנה.

השימוש באלכוהול לסוגיו השונים, בירות, סיגריות, סמים, נרגילה ו/או ביצוע כל פעילות בלתי חוקית בתקופת שהות החניך במחנה אסורה בהחלט.

השימוש בטלפונים סלולאריים במהלך השהיה במחנה, לרבות תקשורת בין החניכים להוריהם תעשה בהתאם לנהלים ולשעות המקובלות במחנה. 

הורים ומשפחות החניכים יותרו להיכנס לשטח המחנה בזמנים שייועדו לכך מראש ו/או במקרים מיוחדים באישור ובתיאום עם צוות המחנה. כניסה למתחם המחנה במועד אחר, תעשה בכפוף וקבלת אישור מהנהלת המחנה. הכניסה למחנה תהיה ללא טלפונים סלולריים. 

הרשמה

עם הסדרת התשלום עבור המחנה, יובטח מקומו של החניך באותו מחזור. במידה ובשכבת גיל מסוימת תהיה תפוסה מלאה, תפתח רשימת המתנה לרישום. הנהלת המחנה תדאג להודיע להורי הנרשם אם התפנה מקום ותפדה בהתאמה את דמי הרישום. 

תשלום למחנה וביטולים

התשלום עבור ההשתתפות במחנה יוסדר במלואו במעמד הרישום.

ביצוע התשלום יתאפשר במזומן/ כרטיס אשראי/המחאות.

מדיניות ביטולים למחנה

יודגש כי במצב של ביטול מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר בגין דמי הרישום בסך 400 ש"ח.

ביטול השתתפות במחנה עד חודש קלנדרי ממועד יום פתיחת המחזור אליו רשום החניך - יינתן לחניך החזר מלא למעט דמי הרישום. 

ביטול השתתפות במחנה בין ארבעה שבועות לשבועיים קלנדריים מועד יום פתיחת המחזור אליו רשום החניך - החניך יחויב בדמי רישום + 50% ממחיר המחזור. 

ביטול השתתפות במחנה בין שבועיים לשבוע קלנדריים ממועד יום פתיחת המחזור אליו רשום החניך - החניך יחויב בדמי רישום + 80% ממחיר המחזור. 

ביטול השתתפות במחנה שבוע קלנדרי ומטה ממועד יום פתיחת המחזור אליו רשום החניך - לא יינתן כל החזר כספי. 

למען הסר ספק, במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא לא יוחזרו לנרשמים 'דמי הרישום' למחנה. 

פתיחת המחנה ו/או מחזור הפעילות מותנית במספר המשתתפים.

הנהלת מחנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום המחנה בהתאם לצרכיה. 

הרחקה מהמחנה

הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה חניך, ללא החזר כספי, שהפר את "כללי ההתנהגות במחנה" וכן חניך שלא יתנהג בהתאם לנורמות ההתנהגות ורוח הסבלנות והשיתוף במחנה. צוות המחנה יידע את הוריו של החניך שהורחק מן המחנה והם מתחייבים להגיע ולאסוף את החניך מהמחנה בעת שיתבקשו לעשות כן. במידה ולא יוכלו ההורים או מי מטעמם לאסוף את החניך, תדאג הנהלת המחנה להסיע את החניך לביתו (או לכתובת אחרת כמבוקש ע"י הורי החניך) והורי החניך יישאו בכל העלות הכספית הכרוכה בכך. 

טיפול רפואי

הורי החניך נותנים בזאת הסכמתם, כי יוענק לחניך טיפול רפואי מקצועי מחוץ לתחומי המחנה, במידה ולדעת הנהלת המחנה נדרש הדבר להבטחת שלומו של החניך. טיפולים אורטודנטליים, טיפולי שיניים וטיפולי עיניים דחופים ימומנו ע"י הורי החניך. 

כל חניך עם מגבלה ו/או ליקוי ו/או בעיה רפואית כלשהי חייב להצהיר עליה ולהציג אישור מרופא רלוונטי המאשר לחניך להשתתף בפעילות המחנה. 

אי הצגת המצב הרפואי המלא של חניך יביא להחרגת אחריות כוללת בנוגע לאירועים שחס וחלילה יקרו כתוצאה ו/או בקשר לאותו מצב רפואי ו/או מידע רפואי שלא הוצהר עליו ו/או שלגביהם לא ניתן אישור רופא כאמור. 

מובהר בזאת כי בשטח המחנה יעמדו לרשות החנכים שירותים רפואיים בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

טפסים רפואיים ותרופות

הורי החניך מתחייבים ליידע את הנהלת המחנה, טרם ההרשמה, במידה והחניך קיבל טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או תרופתי בגין שינוי התנהגות בתקופת 12 החודשים האחרונים שלפני הרשמתו למחנה. כמו כן, מתחייבים ההורים ליידע מיידית את הנהלת המחנה על טיפול מסוג זה במידה והחל לאחר ההרשמה וטרם פתיחת מחזור הפעילות. חניך שהוריו לא הודיעו להנהלת המחנה על מצב ילדם כמפורט לעיל, עשויה להיות עילה להרחקת החניך מהמחנה. לחניך שיורחק מהמחנה כאמור, לא יינתן החזר כספי. 

הורי החניך ידאגו למילוי כל הטפסים והצהרת הבריאות כפי שיתבקשו ע"י הנהלת המחנה. קבלת המידע הנ"ל הכרחית להגנה על מצבו הבריאותי התקין של החניך ולשם הענקת טיפול רפואי הולם, במידת הצורך. הורי החניך ידאגו להעברת תרופות אותן לוקח החניך להנהלת המחנה אשר תדאג לכך שהחניך יעשה בהן שימוש לפי ההוראות שתועברנה להנהלת המחנה. כל תרופה שבשימוש החניך תירשם מפורשות בטופס הרפואי שמולא עבור החניך. 

תעודת חבר של החניך בקופת חולים תימסר ביום הקליטה ותישמר במרפאת ההמחנה.

במקרה הצורך, חניך יופנה לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאה חיצונית. 

למן הסר ספק, כל ההוצאות הרפואיות ישולמו ע"י הורי החניך, וכן באחריות ההורים להנפיק טופס 17 מקופת החולים בה חבר החניך לצורכי תשלום. 

הצטרפות מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת

מובהר בזאת כי חניך שיצטרף למחנה לאחר המועד בו התחיל המחזור אליו נרשם ו/או חניך שיעזוב טרם סיום המחזור ו/או חניך שיעדר מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבה בריאותית כלשהי, במהלך המחזור, לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין האיחור/העזיבה המודקמת ו/או ההיעדרות כאמור. 

תמונות וצילומים

הורי החניך והחניך מאשרים מראש להנהלת המחנה הלעשות שימוש בכל תמונה, צילום, הקלטה ודומיהם של ילדיהם לשיווק ופרסום המחנה. כמו כן מאשרים ההורים קבלת מידע שיווקי ואחר מהנהלת המחנה באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר רגיל והודעות טקסט לטלפון הנייד. 

חפצים אישים

הנהלת המחנה לא תישא באחריות לאובדן, נזק ו/או פגיעה בציוד החניך. נא לא להביא למחנה ציוד יקר ערך. 

מכשירים סלולאריים 

חל איסור מוחלט להשתמש במכשירים סלולריים, דיגיטליים וכדומה במהלך המחנה. המכשירים יאספו מהחניכים ביום הראשון של המחזור, יישמרו במשרדי המחנה ויימסרו לחניכים בסיום המחנה, ביום האחרון. 

bottom of page